Algemene Voorwaarden Kassenaar Coaching

Deze Algemene Voorwaarden informeren je over mijn werkwijze, de regels en de gang van zaken binnen mijn praktijk Kassenaar Coaching. Voorafgaand aan het eerste consult zal ik jou, als potentiële cliënt, naar dit document op mijn website verwijzen. Wanneer je daadwerkelijk overgaat tot het maken van een eerste afspraak, verklaar je je impliciet akkoord met de inhoud ervan. 

 • Mijn Praktijk, Kassenaar Coaching (verder te noemen KC), is een eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82147027.
 • KC behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal in zulke gevallen de reden opgeven.
 • KC legt een persoonlijk dossier aan met jouw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) facturen  en werkaantekeningen over de voortgang van de begeleiding.
  • Na afloop van het traject wordt het dossier afgesloten en blijft het 7 jaar bewaard (wettelijke termijn belastingdienst). Daarna wordt het vernietigd.
  • Je hebt het recht om jouw dossier in te zien. Als je dat wilt kan je daar een afspraak voor maken.
  • Je hebt ook het recht om feitelijke onjuist informatie in het dossier te laten corrigeren of zelfs het hele dossier te laten verwijderen (behalve de gegevens die KC verplicht is te bewaren voor de belastingdienst).
  • Jouw gegevens vallen onder de privacy wetgeving. Dat betekent dat KC geen gegevens over jou mag verstrekken zonder je toestemming. Wel kan KC jouw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd)  bespreken met collega’s om de behandeling te optimaliseren.
  • Indien de werkgever de opdrachtgever voor het begeleidingstraject is, zal KC ook geen informatie over jou verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. De rapportage die KC, eventueel volgens afspraak, aan de opdrachtgever doet, wordt vooraf aan jou voorgelegd voor goedkeuring. Het is mogelijk dat er een gezamenlijk evaluatiegesprek plaatsvindt. In dat geval bepaal jij wat jij aan de werkgever wil vertellen.
  • KC heeft een beroepsgeheim, maar geen verschoningsrecht. Dat betekent dat KC verplicht is informatie over jou te verstrekken als daartoe vanuit justitie en officieel verzoek komt.

Hoe KC je gegevens veilig bewaart kan je verder lezen in de privacyverklaring

 • Cliënten dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het coachtraject. Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor wat er met je gebeurt en voor de besluiten en de handelingen waartoe je komt als reactie op de coaching.
  • Na afloop van iedere sessie word je in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe je je voelt. KC adviseert je zo nodig over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten.
  • KC aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat jij onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of bent aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belanghebbende informatie, hebt verzwegen of achtergehouden.
  • Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan jou zijn aangeleerd, worden uitsluitend voor jouzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. 
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd, telefonisch of via WhatsApp. Bij overschrijding van de termijn of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
  • KC behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien je bij aanvang van de sessie onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
  • Indien je later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessie vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht. Bijzondere overmachtssituaties buiten jouw wil vallen hier buiten.
 • De betaling van de sessie geschiedt meteen na afloop en in elk geval binnen 10 dagen na dagtekening factuur. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. Alle eventuele nadelige gevolgen welke voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
  • In geval de werkgever de opdracht tot het begeleidingstraject heeft gegeven is de werkgever verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Ook in geval de cliënt niet tijdig heeft afgezegd, onder invloed van drank of drugs bij de sessie verschijnt of te laat komt.

Versiedatum: 28 maart 2021
Tanja Kassenaar